Конфиденциальность

1. **Postanowienia ogólne**

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” (dalej: Ustawa o danych osobowych) i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych realizowane przez PhotoHunter.PRO (dalej: Operator).

1.1. Operator uważa ochronę praw i wolności człowieka i obywatela w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej, za najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności.

1.2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (dalej: Polityka) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać na temat odwiedzających stronę internetową https://photohunter.pro.

2. **Podstawowe pojęcia używane w Polityce**

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.

2.2. Blokowanie danych osobowych – czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).

2.3. Strona internetowa – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, które zapewniają ich dostępność w Internecie pod adresem https://photohunter.pro.

2.4. System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i technologii informatycznych oraz środków technicznych, które zapewniają ich przetwarzanie.

2.5. Anonimizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest określenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek działanie (operacja) lub zbiór działań (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi zautomatyzowanych lub bez ich użycia z danymi osobowymi, w tym zbieranie, nagrywanie, systematyzowanie, akumulacja, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, modyfikacja), ekstrakcja, używanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

2.7. Operator – organ państwowy, organ municypalny, osoba prawna lub fizyczna, która organizuje i/lub realizuje przetwarzanie danych osobowych, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, oraz działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

2.8. Dane osobowe – jakiekolwiek informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonego lub możliwego do określenia Użytkownika strony internetowej https://photohunter.pro.

2.9. Dane osobowe, na których rozpowszechnianie podmiot danych osobowych wyraził zgodę – dane osobowe, do których dostęp ma nieograniczona liczba osób, przekazane przez podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podmiot danych osobowych zezwolił na rozpowszechnianie zgodnie z Ustawą o danych osobowych (dalej: dane osobowe zezwolone do rozpowszechniania).

2.10. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową https://photohunter.pro.

2.11. Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osobie lub określonemu kręgowi osób.

2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych – jakiekolwiek działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie nieokreślonego kręgu osób z danymi osobowymi, w tym publikacja danych osobowych w mediach, publikacja w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w jakikolwiek inny sposób.

2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi władzy państwa obcego, osobie fizycznej obcej lub osobie prawnej obcej.

2.14. Niszczenie danych osobowych – jakiekolwiek działania, w wyniku których dane osobowe są nieodwracalnie niszczone, bez możliwości dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i/lub niszczone są materialne nośniki danych osobowych.

3. **Podstawowe prawa i obowiązki Operatora**

3.1. Operator ma prawo:
– otrzymywać od podmiotu danych osobowych wiarygodne informacje i/lub dokumenty zawierające dane osobowe;
– w przypadku wycofania przez podmiot danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych Operator ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, jeśli istnieją podstawy określone w Ustawie o danych osobowych;
– samodzielnie określać skład i wykaz środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wykonania obowiązków określonych w Ustawie o danych osobowych oraz przyjętych zgodnie z nią aktach normatywnych, chyba że Ustawa o danych osobowych lub inne ustawy stanowią inaczej.

3.2. Operator jest zobowiązany:
– udzielać podmiotowi danych osobowych, na jego żądanie, informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych;
– organizować przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem;
– odpowiadać na zapytania i wnioski podmiotów danych osobowych i ich przedstawicieli prawnych zgodnie z wymaganiami Ustawy o danych osobowych;
– powiadamiać organ właściwy do ochrony praw podmiotów danych osobowych na żądanie tego organu o niezbędnych informacjach w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego żądania;
– publikować lub w inny sposób zapewniać nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
– podejmować działania prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi nieuprawnionymi działaniami dotyczącymi danych osobowych;
– zaprzestać przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania, dostępu) danych osobowych, zaprzestać przetwarzania i zniszczyć dane osobowe w sposób i w przypadkach przewidzianych przez Ustawę o danych osobowych;
– wykonywać inne obowiązki przewidziane przez Ustawę o danych osobowych.

4. **Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych**

4.1. Podmioty danych osobowych mają prawo:
– otrzymywać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Informacje są udzielane podmiotowi danych osobowych przez Operatora w formie dostępnej i nie mogą zawierać danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji i procedura ich uzyskiwania są określone w Ustawie o danych osobowych;
– żądać od operatora wyjaśnienia ich danych osobowych, ich blokowania lub usunięcia w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, uzyskane nielegalnie lub nie są niezbędne do celu deklarowanego przetwarzania, a także podejmować działania przewidziane przez prawo w celu ochrony swoich praw;
– żądać zgody uprzedniej przy przetwarzaniu danych osobowych w celu promowania towarów, prac i usług na rynku;
– wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
– składać skargę do organu

 właściwego do ochrony praw podmiotów danych osobowych lub do sądu w sprawie nielegalnych działań lub bezczynności Operatora przy przetwarzaniu ich danych osobowych;
– wykonywać inne prawa przewidziane przez prawodawstwo.

4.2. Podmioty danych osobowych są zobowiązane:
– dostarczać Operatorowi wiarygodne dane o sobie;
– informować Operatora o wyjaśnieniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.

4.3. Osoby, które przekazały Operatorowi fałszywe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawodawstwem.

5. **Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika**

5.1. Nazwisko, imię, imię ojca.

5.2. Adres e-mail.

5.3. Numery telefonów.

5.4. Zdjęcia.

5.5. Ponadto, na stronie internetowej zbierane są i przetwarzane anonimowe dane odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyk internetowych (Yandex Metrica i Google Analytics oraz innych).

5.6. Powyższe dane są łącznie określane jako Dane Osobowe w tekście Polityki.

5.7. Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego, narodowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia intymnego nie jest realizowane przez Operatora.

5.8.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania bezpośrednio Operatorowi.

5.8.2. Operator jest zobowiązany w terminie nie później niż trzy dni robocze od momentu otrzymania zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych opublikować informacje o warunkach przetwarzania, o istnieniu zakazów i warunków przetwarzania nieograniczonemu kręgowi osób danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.

5.8.3. Przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania przez podmiot danych osobowych powinno zostać wstrzymane w dowolnym momencie na żądanie podmiotu danych osobowych. To żądanie musi zawierać nazwisko, imię, imię ojca (jeśli istnieje), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) podmiotu danych osobowych, a także wykaz danych osobowych, których przetwarzanie ma zostać wstrzymane. Wskazane w tym żądaniu dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez Operatora, do którego zostało ono skierowane.

5.8.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania przestaje obowiązywać od momentu otrzymania przez Operatora żądania określonego w punkcie 5.8.3 niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

6. **Zasady przetwarzania danych osobowych**

6.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na legalnej i sprawiedliwej podstawie.

6.2. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do osiągnięcia konkretnych, wcześniej określonych i legalnych celów. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych niezgodne z celami ich zbierania.

6.3. Niedopuszczalne jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach niezgodnych ze sobą.

6.4. Przetwarzane mogą być tylko dane osobowe, które odpowiadają celom ich przetwarzania.

6.5. Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych są zgodne z deklarowanymi celami przetwarzania. Niedopuszczalne jest nadmierne przetwarzanie danych osobowych w stosunku do deklarowanych celów ich przetwarzania.

6.6. Przy przetwarzaniu danych osobowych zapewniona jest dokładność danych osobowych, ich wystarczalność i, w razie potrzeby, ich aktualność w odniesieniu do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i/lub zapewnia ich przyjęcie w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub nieprawidłowych danych.

6.7. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych osobowych, nie dłużej niż jest to wymagane do celów przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną jest podmiot danych osobowych, beneficjent lub poręczyciel. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub anonimizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty konieczności osiągnięcia tych celów, chyba że prawo stanowi inaczej.

7. **Cele przetwarzania danych osobowych**

7.1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika: zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej https://photohunter.pro.

7.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania powiadomień informacyjnych, wysyłając Operatorowi e-mail na adres admin@photohunter.pro z notatką „Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

7.3. Anonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą usług statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej zawartości.

8. **Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych**

8.1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Operatora są:
– Ustawa Ukrainy „O ochronie danych osobowych”;
– ustawy, inne akty normatywne w zakresie ochrony danych osobowych;
– zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.

8.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i/lub wysłania przez Użytkownika samodzielnie za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na stronie internetowej https://photohunter.pro lub wysłanych Operatorowi za pomocą e-maila. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe Operatorowi, Użytkownik wyraża zgodę na tę Politykę.

8.3. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona obsługa plików cookie i technologia JavaScript).

8.4. Podmiot danych osobowych samodzielnie decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych i wyraża zgodę dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie.

9. **Warunki przetwarzania danych osobowych**

9.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.

9.2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów określonych przez międzynarodową umowę Ukrainy lub prawo, do wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na operatora przez prawodawstwo Ukrainy.

9.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymiaru sprawiedliwości, wykonania orzeczenia sądowego, orzeczenia innego organu lub urzędnika, podlegającego wykonaniu zgodnie z prawodawstwem Ukrainy.

9.4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub poręczycielem jest podmiot danych osobowych, a także do zawarcia umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub umowy, której podmiot danych osobowych będzie beneficjentem lub poręczycielem.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich lub do osiąg

nięcia celów społecznie ważnych, pod warunkiem, że przy tym nie są naruszane prawa i wolności podmiotu danych osobowych.

9.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, do których dostęp nieograniczonej liczby osób został udostępniony przez podmiot danych osobowych lub na jego wniosek (dalej: dane osobowe dostępne publicznie).

9.7. Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem jest realizowane.

10. **Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych**

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez realizację środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do zapewnienia pełnej zgodności z wymaganiami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.

10.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby wykluczyć dostęp do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnym przypadku, nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązującego prawodawstwa lub w przypadku, gdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę Operatorowi na przekazanie danych osobie trzeciej w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.

10.3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora admin@photohunter.pro z notatką „Aktualizacja danych osobowych”.

10.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest określony przez osiągnięcie celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że inny okres jest przewidziany przez umowę lub obowiązujące prawodawstwo. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając powiadomienie do Operatora za pomocą e-maila na adres e-mail Operatora admin@photohunter.pro z notatką „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

10.5. Wszystkie informacje zbierane przez usługi zewnętrzne, w tym systemy płatności, narzędzia komunikacyjne i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową użytkownika i Polityką prywatności. Podmiot danych osobowych i/lub Użytkownik są zobowiązani do samodzielnego zapoznania się z tymi dokumentami w odpowiednim czasie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym dostawców usług wymienionych w tym paragrafie.

10.6. Ograniczenia ustanowione przez podmiot danych osobowych dotyczące przekazywania (z wyjątkiem udostępniania), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (z wyjątkiem udostępniania) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania, nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesach państwowych, publicznych i innych interesach publicznych określonych przez prawodawstwo Ukrainy.

10.7. Operator zapewnia poufność danych osobowych podczas ich przetwarzania.

10.8. Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych osobowych, nie dłużej niż jest to wymagane do celów przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną jest podmiot danych osobowych, beneficjent lub poręczyciel.

10.9. Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody podmiotu danych osobowych lub wycofanie zgody przez podmiot danych osobowych, a także stwierdzenie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

11. **Wykaz działań realizowanych przez Operatora na podstawie otrzymanych danych osobowych**

11.1. Operator zbiera, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, modyfikuje), wyodrębnia, używa, przekazuje (dystrybuuje, udostępnia, dostępuje), anonimizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.

11.2. Operator realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych z otrzymaniem i/lub przekazaniem otrzymanych informacji za pomocą sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych lub bez nich.

12. **Transgraniczne przekazywanie danych osobowych**

12.1. Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych Operator musi upewnić się, że państwo obce, do którego planowane jest przekazanie danych osobowych, zapewnia niezawodną ochronę praw podmiotów danych osobowych.

12.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymagań, może być realizowane tylko w przypadku posiadania zgody na piśmie podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i/lub wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

13. **Poufność danych osobowych**

Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nieudostępniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo stanowi inaczej.

14. **Postanowienia końcowe**

14.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pomocą e-maila na adres admin@photohunter.pro.

14.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.

14.3. Aktualna wersja Polityki jest swobodnie dostępna w Internecie pod adresem https://photohunter.pro.

0
0
0