Warunki korzystania

1.1. Niniejsza umowa użytkownika (dalej – Umowa) stanowi ofertę warunków korzystania ze strony internetowej photohunter.pro (dalej – Strona) w imieniu Administracji Strony oraz osoby fizycznej (w tym przedstawicieli osób prawnych) (dalej – Użytkownik) i reguluje warunki przekazywania informacji przez Użytkownika do zamieszczenia na Stronie.

1.2. Administratorem tej Strony jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Alla Adolfovna Yukhimovich (kod EDRPOU 2163025926, 02232, Kijów, ul. Zakrevskogo Nikola, budynek 57, apt. 126). Numer telefonu kontaktowego: +380965307891.

1.3. Użytkownikiem Strony jest każda osoba fizyczna, która kiedykolwiek uzyskała dostęp do Strony i osiągnęła wiek, który pozwala na akceptację tej Umowy.

1.4. Użytkownik zobowiązany jest do pełnego zapoznania się z niniejszą Umową przed zarejestrowaniem się na Stronie. Rejestracja Użytkownika na Stronie jako „Fotograf” (dalej – Użytkownik fotograf) lub jako „Klient” (dalej – Użytkownik klient) oznacza pełną i bezwarunkową akceptację tej Umowy przez Użytkownika. W przypadku niezgody na warunki Umowy, korzystanie ze Strony przez Użytkownika musi zostać natychmiast przerwane.

1.5. Niniejsza Umowa może być zmieniona i/lub uzupełniona przez Administrację Strony jednostronnie bez specjalnego powiadomienia. Niniejszy Regulamin jest otwartym i powszechnie dostępnym dokumentem.

1.6. Umowa przewiduje wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administracji Strony.

2. Procedura korzystania ze Strony przez Użytkownika fotografa

2.1. Podczas rejestracji na Stronie, Użytkownik fotograf zgadza się na podanie prawdziwych i dokładnych informacji o sobie oraz swoich danych kontaktowych.

2.2. W procesie rejestracji na Stronie, Użytkownik fotograf otrzymuje login i hasło, za których bezpieczeństwo ponosi osobistą odpowiedzialność.

2.3. Strona umożliwia Użytkownikowi fotografowi stworzenie unikalnej wizytówki z kodem prowadzącym do Strony oraz unikalnym linkiem według szablonu dostarczonego przez Stronę.

2.4. Użytkownik fotograf może przesyłać i przeglądać przesłane zdjęcia, które wykonał. Zabrania się rozpowszechniania materiałów przesłanych przez Użytkownika fotografa do celów publicznych, komercyjnych lub innych.

2.5. Użytkownik fotograf może usuwać materiały, zdjęcia przesłane przez niego.

2.6. Zdjęcia przesłane przez Użytkownika fotografa na Stronę są przechowywane tam przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich przesłania.

2.7. Po upływie terminu określonego w pkt 2.6. zdjęcia są automatycznie usuwane.

2.8. Użytkownik fotograf może wybrać trzy opcje opłat za pobieranie zdjęć przez Użytkownika klienta, dostarczonych za pomocą unikalnego linku, kodu wizytówki fotografa:

- opcja bezpłatna;
- opcja płatna;
- opcja, w której Użytkownik fotograf przesyła zdjęcia na Stronę bez podania ceny, a Użytkownik klient sam określa cenę zdjęć, ale nie mniej niż minimalna cena przesyłania zdjęć określona na Stronie.

2.9. Użytkownik fotograf ma możliwość wypłaty zarobionych środków ze Strony na swoje systemy płatności, które są obsługiwane przez Stronę, z potrąceniem prowizji Strony, ustalonej w momencie wypłaty środków.

3. Procedura korzystania ze Strony przez Użytkownika klienta

3.1. Podczas rejestracji na Stronie, Użytkownik klient zgadza się na podanie prawdziwych i dokładnych informacji o sobie oraz swoich danych kontaktowych.

3.2. W procesie rejestracji na Stronie, Użytkownik klient otrzymuje login i hasło, za których bezpieczeństwo ponosi osobistą odpowiedzialność.

3.3. Użytkownik klient ma możliwość uzyskania dostępu do zdjęć za pomocą unikalnego linku lub kodu podanego na wizytówce otrzymanej od Użytkownika fotografa.

3.4. Użytkownik klient może zapłacić (jeśli wskazana jest płatna forma pobierania) i pobrać zdjęcia otrzymane za pomocą unikalnego kodu, linku wizytówki bez watermark w dowolnej opcji (pkt 2.8) wskazanej przez Użytkownika fotografa.

3.5. Płatność za zdjęcia przez Użytkownika klienta odbywa się na system płatności Interkassa.

3.6. Od Użytkownika klienta pobierana jest prowizja zależna od systemu płatności, z którego realizowana jest wypłata środków.

3.7. Zdjęcia przesłane przez Użytkownika fotografa na Stronę są przechowywane tam przez 14 dni kalendarzowych od momentu ich przesłania i dostępne za pomocą unikalnego linku, kodu wizytówki.

3.8. Po upływie terminu określonego w pkt 3.5. zdjęcia są automatycznie usuwane.

4. Na Stronie zabronione są:

4.1. Wezwania do zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego przemocą lub do przejęcia władzy państwowej; wezwania do zmiany granic administracyjnych lub granic państwowych, naruszenia porządku ustanowionego przez Konstytucje lub Podstawowe Ustawy krajów; wezwania do zamieszek, podpaleń, niszczenia mienia, zajmowania budynków lub budowli, przymusowego wysiedlania obywateli; wezwania do agresji lub wywołania konfliktu zbrojnego.

4.2. Bezpośrednie i pośrednie obrażanie kogokolwiek, w szczególności polityków, urzędników, dziennikarzy, użytkowników zasobu, w tym ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, rasowe lub religijne, a także wypowiedzi szowinistyczne.

4.3. Wulgaryzmy, wypowiedzi pornograficzne, erotyczne lub seksualne.

4.4. Jakiekolwiek obraźliwe zachowanie wobec wszystkich uczestników zasobu.

4.5. Wypowiedzi mające na celu celowe wywołanie ostrej reakcji innych uczestników zasobu.

4.6. Reklamy, komunikaty komercyjne oraz komunikaty niemające wartości informacyjnej i niezwiązane z tematyką zasobu, jeśli na taką reklamę lub komunikat nie uzyskano specjalnego pozwolenia od Administracji Strony.

4.7. Jakiekolwiek komunikaty i inne działania zabronione przez prawo.

4.8. Udawanie innej osoby lub przedstawiciela organizacji i/lub społeczności bez odpowiednich uprawnień, w tym pracowników i właścicieli Strony, a także wprowadzanie w błąd co do właściwości i cech jakichkolwiek podmiotów lub obiektów.

4.9. Zamieszczanie materiałów, do których Użytkownik nie ma prawa udostępniać zgodnie z prawem lub na podstawie jakichkolwiek umów, a także materiałów naruszających prawa do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa autorskiego lub innych praw własności oraz/lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.

4.10. Zamieszczanie nieautoryzowanych informacji reklamowych, spamu, schematów „piramid”, „listów szczęścia”; materiałów zawierających kody komputerowe przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub programów, do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu, a także seryjnych numerów do komercyjnych produktów programowych, loginów, haseł i innych środków umożliwiających uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do płatnych zasobów w Internecie.

4.11. Celowe lub przypadkowe naruszanie jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, państwowych lub międzynarodowych przepisów prawnych.

4.12. Przesy

łanie jakichkolwiek materiałów pornograficznych, ekstremistycznych, nazistowskich treści lub jakichkolwiek materiałów zabronionych przez prawo kraju, w którym są publikowane.

5. Prawa Użytkownika fotografa

5.1. Użytkownik fotograf ma prawo korzystać ze Strony zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej Umowy.

5.2. Użytkownik fotograf ma prawo wydrukować wizytówkę w dowolnym dostępnym dla niego druku.

5.3. Użytkownik fotograf ma prawo, po wydrukowaniu wizytówki, samodzielnie wybierać lokalizację i czas pracy.

5.4. Użytkownik fotograf może kontaktować się z Administracją Strony w sprawach, roszczeniach, sugestiach dotyczących poprawy pracy lub w innych sprawach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że takie zgłoszenie nie jest nielegalne, nie zagraża, nie narusza praw autorskich, nie dyskryminuje osób z jakiegokolwiek powodu, a także nie zawiera obraźliwych treści ani w żaden inny sposób nie narusza obowiązującego prawa Ukrainy, kraju, którego jest rezydentem, ani aktów międzynarodowych.

5.5. Użytkownik fotograf ma prawo otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z wynikami wykonanej pracy. Wynikiem wykonanej pracy jest liczba płatnych pobrań zdjęć przez Użytkowników klientów.

6. Obowiązki Użytkownika fotografa

6.1. Użytkownik fotograf zobowiązuje się przestrzegać zasad korzystania ze Strony określonych w Rozdziale 4 niniejszej Umowy.

6.2. Użytkownik fotograf zobowiązuje się podać prawdziwe informacje podczas rejestracji o sobie, danych kontaktowych i innych, wymaganych przez Stronę.

6.3. Użytkownik fotograf zobowiązuje się stworzyć unikalny link, kod wizytówki na Stronie.

6.4. Użytkownik fotograf zobowiązuje się wykonywać zdjęcia zgodnie z prawem kraju, w którym się znajduje, niezależnie od tego, czy jest rezydentem tego kraju, czy nie. W przypadku, gdy prawo kraju wymaga uzyskania pisemnej zgody na fotografowanie, licencji i innych form, pozwoleń, Użytkownik fotograf zobowiązuje się przechowywać te dokumenty i udostępniać je na żądanie Administracji Strony.

6.5. Użytkownik fotograf zobowiązuje się uzyskać zgodę osoby przed wykonaniem zdjęcia zgodnie z prawem kraju, w którym się znajduje.

6.6. Użytkownik fotograf zobowiązuje się poinformować osoby, że ich zdjęcia będą zamieszczone na Stronie photohunter.pro i będą dostępne za pomocą unikalnego linku lub kodu wizytówki.

6.7. Użytkownik fotograf zobowiązuje się wyjaśnić i zapewnić osobom wybór formy zamieszczania ich zdjęć na Stronie. Formy zamieszczania zdjęć oznaczają formę publiczną i ukrytą. Forma publiczna to forma, w której zdjęcia przesłane przez Użytkownika fotografa na Stronę będą dostępne do przeglądania dla użytkowników Strony. Forma ukryta przewiduje dostęp do zdjęć przesłanych przez Użytkownika fotografa na Stronę wyłącznie za pomocą unikalnego linku i tylko Użytkownikowi fotografowi, Administracji Strony oraz użytkownikom posiadającym unikalny link lub kod wizytówki podany przez Użytkownika fotografa.

6.8. Na prośbę Użytkownika klienta usunąć zdjęcia ze Strony lub album, w którym się znajdują, w ciągu 12 godzin od otrzymania takiej prośby.

6.9. Użytkownik fotografowi zaleca się zamieścić zdjęcia wykonane przez niego na Stronie photohunter.pro w ciągu 3 dni. Użytkownik fotograf zobowiązuje się uprzedzić klienta w dowolny dogodny sposób, jeśli nie zdąży przesłać zdjęć na Stronę w terminie.

7. Prawa Użytkownika klienta

7.1. Użytkownik klient ma prawo korzystać ze Strony zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej Umowy.

7.2. Użytkownik klient ma prawo przez 14 dni od momentu przesłania zdjęć na Stronę korzystać z unikalnego linku, kodu wizytówki w celu ich przeglądania i pobierania.

7.3. Użytkownik klient ma prawo zażądać od Użytkownika fotografa ukrycia zdjęć z publicznego dostępu, usunięcia części z nich, podając numer zdjęcia, lub usunięcia całego albumu.

7.4. Użytkownik klient ma prawo wybrać formę płatności online za pobieranie zdjęć, udostępnionych przez Stronę.

7.5. Użytkownik klient może kontaktować się z Administracją Strony w sprawach, roszczeniach, sugestiach dotyczących poprawy pracy lub w innych sprawach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że takie zgłoszenie nie jest nielegalne, nie zagraża, nie narusza praw autorskich, nie dyskryminuje osób z jakiegokolwiek powodu, a także nie zawiera obraźliwych treści ani w żaden inny sposób nie narusza obowiązującego prawa Ukrainy, kraju, którego jest rezydentem, ani aktów międzynarodowych.

8. Obowiązki Użytkownika klienta

8.1. Użytkownik klient zobowiązuje się przestrzegać zasad korzystania ze Strony określonych w Rozdziale 4 niniejszej Umowy.

8.2. Użytkownik klient zobowiązuje się podać prawdziwe informacje podczas rejestracji o sobie, danych kontaktowych i innych, wymaganych przez Stronę.

9. Wypłata środków przez Użytkownika fotografa

9.1. Użytkownik fotograf może wypłacić środki znajdujące się na saldzie w osobistym gabinecie.

9.2. Wypłata środków odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika fotografa swoich danych, takich jak numer karty, imię i nazwisko, kwota środków do wypłaty, w specjalnym formularzu na Stronie.

9.3. Minimalna kwota do wypłaty z salda wynosi 1000 (tysiąc) hrywien.

9.4. Wypłata środków odbywa się ręcznie przez finansistę poprzez wypłaty z konta rozliczeniowego Administratora Strony na konto rozliczeniowe podane przez Użytkownika fotografa zgodnie z pkt 9.2. niniejszej Umowy.

9.5. Wypłata środków odbywa się w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin.

9.6. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania banku lub systemów płatniczych.

9.7. Za wypłatę środków z salda od Użytkownika fotografa pobierana jest prowizja, której wysokość zależy od systemu płatności, na który realizowana jest wypłata środków.

9.8. Administracja Strony pobiera prowizję w wysokości 20% (dwadzieścia procent) z każdej wypłaty środków ze swojego salda przez Użytkownika fotografa.

9.9. Wypłata środków jest możliwa na następujące systemy płatności: karty bankowe (VISA, MasterCard). Jeśli karta jest nominowana w innej walucie niż waluta wypłaty, wymiana odbywa się po kursie banku.

10. Ograniczenia odpowiedzialności Administracji Strony

10.1. Administracja Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, literówki i nieścisłości, które mogą być zawarte w materiałach zamieszczonych na tej Stronie. Administracja Strony dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność informacji zamieszczonych na Stronie.

10.2. Informacje na Stronie są stale aktualizowane i w każdej chwili mogą stać się nieaktualne. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie nieaktualnych informacji ze Strony ani za niemożność uzyskania aktualizacji przechowywanych na Stronie informacji.

10.3. Administracja Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i opinie odwiedzających Stronę, zamieszczone w formie komentarzy lub recenzji. Opinie Administracji Strony mogą nie pokrywać się z opiniami i stanowiskami autorów recenzji i komentarzy. Jednocześnie Administracja Strony podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zapobiec publikacji wiadomości nar

uszających obowiązujące prawo lub normy moralne.

10.4. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nielegalne działania Użytkowników wobec osób trzecich lub osób trzecich wobec Użytkowników.

10.5. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkownika, złożone lub opublikowane na Stronie.

10.6. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty (rzeczywiste lub potencjalne) powstałe w związku z tą Stroną, jej użytkowaniem lub niemożnością użytkowania.

10.7. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości dostępu do swojego konta przez Użytkowników na Stronie.

10.8. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za niepełne, nieścisłe, nieprawidłowe podanie danych przez Użytkownika podczas tworzenia konta Użytkownika.

10.9. W przypadku problemów z korzystaniem ze Strony, niezgodności z określonymi sekcjami Umowy użytkownika, uzyskania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji od osób trzecich lub informacji obraźliwych, jakichkolwiek innych nieakceptowalnych informacji, prosimy o kontakt z Administracją Strony, aby Administracja Strony mogła przeanalizować i usunąć odpowiednie wady, ograniczyć i zapobiec wprowadzaniu na Stronę niechcianych informacji, a także, w razie potrzeby, ograniczyć lub zakończyć zobowiązania dotyczące świadczenia usług wobec Użytkownika lub klienta, który celowo narusza postanowienia Umowy i funkcjonowanie Strony.

10.10. W celu powyższego Administracja Strony zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych na Stronie informacji i podjęcia technicznych oraz prawnych środków w celu zaprzestania dostępu do Strony Użytkowników, którzy według opinii Administracji Strony, tworzą problemy w korzystaniu ze Strony przez innych Użytkowników lub Użytkowników naruszających wymogi Umowy.

11. Procedura działania Umowy

11.1. Niniejsza Umowa jest umową. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do zmiany tej Umowy oraz wprowadzenia nowej. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na Stronie. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów Strony po zmianie Umowy automatycznie oznacza ich akceptację.

11.2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie podczas rejestracji na Stronie przez Użytkownika i obowiązuje pomiędzy Użytkownikiem a Firmą przez cały okres korzystania ze Strony przez Użytkownika.

11.3. Strona jest przedmiotem prawa własności intelektualnej Administracji Strony. Wszystkie wyłączne majątkowe prawa autorskie do Strony należą do Administracji Strony. Korzystanie ze Strony przez Użytkowników jest możliwe wyłącznie w ramach Umowy oraz przepisów dotyczących praw własności intelektualnej.

11.4. Wszystkie znaki towarowe i nazwy, o których mowa w materiałach zamieszczonych na tej Stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

11.5. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powtarzać, nie kopiować żadnych części Strony, chyba że uzyskał takie zezwolenie od Administracji Strony.

11.6. Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem.

12. Umowa o poufności

12.1. Procedura zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji, które mogą być uznane za poufne, jest realizowana na podstawie Umowy o poufności.

12.2. Akceptując warunki niniejszej Umowy lub odwiedzając strony Strony, odwiedzający automatycznie zgadza się na warunki Umowy o poufności dotyczące wykorzystywania informacji spersonalizowanych i niespersonalizowanych zgodnie z prawem.

12.3. Zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie informacji uzyskanych przez Administrację Strony w wyniku wizyty osoby prywatnej (odwiedzającego lub Użytkownika) na jej stronach oraz/lub wypełniania formularzy rejestracyjnych, w tym danych osobowych Użytkowników, odbywa się zgodnie z przepisami prawa Ukrainy. Osoba prywatna (odwiedzający lub Użytkownik) rozumie i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administrację Strony w zakresie i w celach określonych warunkami Umowy użytkownika, Umowy o poufności zgodnie z przepisami prawa Ukrainy; zobowiązuje się do powiadamiania Administracji Strony pisemnie o zmianach w swoich danych osobowych.

**Ochrona danych osobowych**

Drogi Użytkowniku, rejestrując się na naszej Stronie lub korzystając z różnych usług naszej Strony, które wymagają wprowadzenia Twoich danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” oraz uzgodnionymi i zatwierdzonymi zasadami. Administracja Strony zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych informacji w celach marketingowych w ramach świadczenia usług.

**Uzgodnione i zatwierdzone zasady zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”**

Użytkownik, rejestrując się na Stronie photohunter.pro (dalej – „Strona”), w tym tworząc swoje konto oraz/lub rejestrując się jako Użytkownik jakichkolwiek usług Strony, w przypadku dokonywania odpowiednich działań pod własnym i rzeczywistym (a nie fikcyjnym) imieniem, wyraża zgodę właścicielowi Strony na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, jeżeli takie informacje zostały podane i są prawdziwe).

Użytkownik wyraża zgodę właścicielowi Strony na wykonywanie działań w systemie informatycznym (zautomatyzowanym) oraz/lub w kartotekach danych osobowych, które wiążą się ze zbieraniem, rejestrowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, aktualizacją, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem (realizacją, przekazywaniem), anonimizacją, niszczeniem odpowiednich danych osobowych i informacji o Użytkowniku będącym osobą fizyczną. Użytkownik wyraża również zgodę właścicielowi Strony na samodzielne określanie zasad korzystania z danych osobowych Użytkownika (w tym zasad korzystania z danych osobowych przez pracowników właściciela Strony zgodnie z ich obowiązkami zawodowymi, służbowymi lub pracowniczymi), zasad ochrony, rozpowszechniania, dostępu do baz danych i zasad przekazywania prawa przetwarzania danych osobowych innym podmiotom relacji związanych z danymi osobowymi. Użytkownik udziela wymienionych uprawnień właścicielowi Strony w celu zapewnienia zgodności właściciela Strony z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

**Dodatkowe punkty:**

**Adres prawny:**
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Alla Adolfovna Yukhimovich, kod EDRPOU 2163025926, 02232, Kijów, ul. Zakrevskogo Nikola, budynek 57, apt. 126.

**Ceny za zdjęcia:**
Ceny za zdjęcia na Stronie są różne i ustalane przez fotografa z wyprzedzeniem. Użytkownik fotograf informuje klienta o cenie zdjęcia i samodzielnie określa cenę przy przesyłaniu od 10 hrywien za zdjęcie do kwoty, którą uważa za odpowiednią.

0
0
0