Villkor

**Användaravtal**

**1. Villkor för användning av webbplatsen**

1.1. Detta användaravtal (hädanefter kallat "Avtalet") är ett erbjudande av villkor för användning av webbplatsen photohunter.pro (hädanefter kallad "Webbplatsen") från Webbplatsens administration och en fysisk person (inklusive representanter för juridiska personer) (hädanefter kallad "Användaren") och reglerar villkoren för Användarens tillhandahållande av information för publicering på Webbplatsen.

1.2. Administratören av denna Webbplats är Enskild näringsidkare Alla Adolfovna Yukhimovych (EDRPOU-kod 2163025926, 02232, Kiev, Mykola Zakrevskyi-gatan 57, lägenhet 126). Kontakttelefonnummer: +380965307891.

1.3. En användare av Webbplatsen anses vara varje fysisk person som någon gång har fått tillgång till Webbplatsen och uppnått åldern för att acceptera detta Avtal.

1.4. Användaren är skyldig att läsa igenom detta Avtal i sin helhet innan registrering på Webbplatsen. Användarens registrering på Webbplatsen som "Fotograf" (hädanefter kallad "Användarfotograf") eller som "Kund" (hädanefter kallad "Användarkund") innebär ett fullständigt och ovillkorligt godkännande av detta Avtal av Användaren. Vid oenighet med villkoren i Avtalet måste Användaren omedelbart upphöra med att använda Webbplatsen.

1.5. Detta Avtal kan ensidigt ändras och/eller kompletteras av Webbplatsens administration utan särskilt meddelande. Dessa Regler är ett öppet och allmänt tillgängligt dokument.

1.6. Avtalet förutsätter ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för Användaren och Webbplatsens administration.

**2. Användning av Webbplatsen av Användarfotografen**

2.1. Vid registrering på webbplatsen samtycker Användarfotografen till att tillhandahålla sann och korrekt information om sig själv och sina kontaktuppgifter.

2.2. Under registreringsprocessen på webbplatsen får Användarfotografen ett användarnamn och lösenord, för vars säkerhet denne är personligt ansvarig.

2.3. Webbplatsen tillåter Användarfotografen att skapa ett unikt visitkort med en kod som leder till webbplatsen, samt en unik länk enligt en mall som tillhandahålls av webbplatsen.

2.4. Användarfotografen kan ladda upp och granska uppladdade fotografier som denne har tagit. Det är förbjudet att sprida material uppladdat av Användarfotografen för offentliga, kommersiella eller andra ändamål.

2.5. Användarfotografen kan radera material, fotografier som denne har laddat upp.

2.6. Fotografier som laddats upp av Användarfotografen på webbplatsen sparas där i 14 kalenderdagar från och med uppladdningsdatumet.

2.7. Efter perioden som anges i punkt 2.6 raderas fotografierna automatiskt.

2.8. Användarfotografen kan välja tre betalningsalternativ för uppladdning av fotografier av Användarkunden tillhandahållna via en unik länk, visitkortskod av fotografen:

- gratis alternativ;
- betalat alternativ;
- alternativ där Användarfotografen laddar upp fotografier på webbplatsen utan att ange pris, och Användarkunden själv bestämmer priset på fotografierna, men inte mindre än det minsta uppladdningspriset för fotografierna som anges på webbplatsen.

2.9. Användarfotografen har möjlighet att ta ut intjänade medel från webbplatsen till sina betalningssystem som stöds av webbplatsen, med avdrag för webbplatsens provision som gäller vid tidpunkten för uttag av medel.

**3. Användning av Webbplatsen av Användarkunden**

3.1. Vid registrering på webbplatsen samtycker Användarkunden till att tillhandahålla sann och korrekt information om sig själv och sina kontaktuppgifter.

3.2. Under registreringsprocessen på webbplatsen får Användarkunden ett användarnamn och lösenord, för vars säkerhet denne är personligt ansvarig.

3.3. Användarkunden har möjlighet att få tillgång till fotografier med hjälp av en unik länk eller kod som anges på visitkortet som erhållits från Användarfotografen.

3.4. Användarkunden kan betala (om betalningsformen anges) och ladda ner fotografier erhållna via den unika koden, visitkortslänken, utan vattenstämpel enligt vilket alternativ som helst (punkt 2.8) angivet av Användarfotografen.

3.5. Betalning för fotografier av Användarkunden görs via betalningssystemet Interkassa.

3.6. En provision tas ut från Användarkunden, beroende på betalningssystemet från vilket medlen tas ut.

3.7. Fotografier som laddats upp av Användarfotografen på webbplatsen sparas där i 14 kalenderdagar från och med uppladdningsdatumet och är tillgängliga via en unik länk, visitkortskod.

3.8. Efter perioden som anges i punkt 3.5 raderas fotografierna automatiskt.

**4. Förbjudna aktiviteter på Webbplatsen:**

4.1. Uppmaningar till våldsam förändring eller störtande av konstitutionell ordning eller till övertagande av statsmakt; uppmaningar till förändring av administrativa gränser eller nationsgränser, överträdelser av ordningen fastställd av ländernas konstitutioner eller grundlagar; uppmaningar till upplopp, mordbrand, förstörelse av egendom, beslagtagande av byggnader eller konstruktioner, våldsamt vräkande av medborgare; uppmaningar till aggression eller till att starta en militär konflikt.

4.2. Direkta och indirekta förolämpningar mot någon, inklusive politiker, tjänstemän, journalister, användare av resursen, inklusive nationell, etnisk, ras- eller religiös tillhörighet, samt chauvinistiska uttalanden.

4.3. Oanständiga uttalanden, uttalanden av pornografisk, erotisk eller sexuell natur.

4.4. Något förolämpande beteende gentemot alla deltagare i resursen.

4.5. Uttalanden som syftar till avsiktligt provocera en skarp reaktion från andra deltagare i resursen.

4.6. Reklam, kommersiella meddelanden, samt meddelanden som saknar informationsinnehåll och inte relaterar till resursens tema, om sådana reklam eller meddelanden inte har fått särskilt tillstånd från Webbplatsens administration.

4.7. Några meddelanden och andra handlingar som är förbjudna enligt lag.

4.8. Att utge sig för att vara en annan person eller representant för en organisation och/eller gemenskap utan tillräckliga rättigheter, inklusive anställda och ägare av Webbplatsen, samt att vilseleda om egenskaper och karaktäristika hos några subjekt eller objekt.

4.9. Publicering av material som Användaren inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller enligt några avtalsförhållanden, samt material som kränker rättigheterna till någon patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderättigheter och/eller upphovsrätt och närstående rättigheter tillhörande tredje part.

4.10. Publicering av icke särskilt tillåtna reklamuppgifter, skräppost, pyramidsystem, kedjebrev; material som innehåller datorkoder avsedda att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon dator eller telekommunikationsutrustning eller -program, för att utföra obehörig åtkomst, samt serienummer till kommersiella programprodukter, inloggningar, lösenord och andra medel för att få obehörig åtkomst till betalda resurser på internet.

4.11. Avsiktliga eller oavsiktliga överträdelser av några tillämpliga lokala, statliga eller internationella rättsakter.

4.12. Uppladdning av material med pornografiskt, extremistiskt, nazistiskt innehåll eller något material som är förbjudet enligt lagarna i det land där de publiceras.

**5. Användarfotografens rättigheter**

5.1. Användarfotografen har rätt att använda webbplatsen enligt Avsnitt 2 i detta Avtal.

5.2. Användarfotografen har rätt att skriva ut ett visitkort i något tillgängligt tryckeri.

5.3. Användarfotografen har rätt att efter att ha skrivit ut visitkortet självständigt

 välja plats och tid för arbete.

5.4. Användarfotografen kan kontakta Webbplatsens administration med frågor, klagomål, förslag på förbättringar eller någon annan information. Användaren ansvarar för att sådana kontakter inte är olagliga, hotande, inte kränker upphovsrätten, inte diskriminerar personer av någon anledning, inte innehåller förolämpningar eller på annat sätt kränker gällande lagar i Ukraina, det land där denne är bosatt eller internationella akter.

5.5. Användarfotografen har rätt att få ersättning enligt resultatet av utfört arbete. Resultatet av utfört arbete är antalet betalda nedladdningar av fotografier av Användarkunder.

**6. Användarfotografens skyldigheter**

6.1. Användarfotografen förbinder sig att följa reglerna för användning av webbplatsen enligt Avsnitt 4 i detta Avtal.

6.2. Användarfotografen förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter under registreringen om sig själv, kontaktuppgifter och annan information som efterfrågas av webbplatsen.

6.3. Användarfotografen förbinder sig att skapa en unik länk, visitkortskod på webbplatsen.

6.4. Användarfotografen förbinder sig att utföra fotografering i enlighet med lagarna i det land där denne befinner sig, oavsett om denne är bosatt i det landet eller inte. I det fall lagarna i landet kräver skriftligt tillstånd för fotografering, licenser och andra former av tillstånd, förbinder sig Användarfotografen att behålla dessa dokument och tillhandahålla dem på begäran av Webbplatsens administration.

6.5. Användarfotografen förbinder sig att få tillstånd och samtycke från personen före fotografering i enlighet med lagarna i det land där denne befinner sig.

6.6. Användarfotografen förbinder sig att informera personer om att deras fotografier kommer att publiceras på webbplatsen photohunter.pro och vara tillgängliga via en unik länk eller visitkortskod.

6.7. Användarfotografen förbinder sig att förklara och erbjuda personer valet av publiceringsform för deras fotografier på webbplatsen. Publiceringsformerna för fotografierna inkluderar offentlig och dold form. Offentlig form är en form där fotografierna uppladdade av Användarfotografen på webbplatsen är tillgängliga för visning av webbplatsens användare. Dold form innebär att tillgång till fotografierna uppladdade av Användarfotografen på webbplatsen endast ges via en unik länk och endast till Användarfotografen, Webbplatsens administration och användare som innehar den unika länken eller visitkortskoden tillhandahållen av Användarfotografen.

6.8. På begäran av Användarkunden, radera fotografier från webbplatsen eller albumet där de finns, inom 12 timmar från mottagandet av en sådan begäran.

6.9. Användarfotografen rekommenderas att ladda upp fotografier tagna av denne på webbplatsen photohunter.pro inom 3 dagar. Användarfotografen förbinder sig att på något lämpligt sätt informera kunden om denne inte hinner ladda upp fotografierna på webbplatsen i tid.

**7. Användarkundens rättigheter**

7.1. Användarkunden har rätt att använda webbplatsen enligt Avsnitt 3 i detta Avtal.

7.2. Användarkunden har rätt att inom 14 dagar från uppladdningsdatumet för fotografierna på webbplatsen använda en unik länk eller visitkortskod för att granska och ladda ner dem.

7.3. Användarkunden har rätt att begära att Användarfotografen döljer fotografier från offentlig åtkomst, raderar en del av dem genom att ange numret på fotografiet eller raderar hela albumet.

7.4. Användarkunden har rätt att välja onlinebetalningsform för att ladda ner fotografier som tillhandahålls av webbplatsen.

7.5. Användarkunden kan kontakta Webbplatsens administration med frågor, klagomål, förslag på förbättringar eller någon annan information. Användaren ansvarar för att sådana kontakter inte är olagliga, hotande, inte kränker upphovsrätten, inte diskriminerar personer av någon anledning, inte innehåller förolämpningar eller på annat sätt kränker gällande lagar i Ukraina, det land där denne är bosatt eller internationella akter.

**8. Användarkundens skyldigheter**

8.1. Användarkunden förbinder sig att följa reglerna för användning av webbplatsen enligt Avsnitt 4 i detta Avtal.

8.2. Användarkunden förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter under registreringen om sig själv, kontaktuppgifter och annan information som efterfrågas av webbplatsen.

**9. Uttag av medel av Användarfotografen**

9.1. Användarfotografen kan ta ut medel som finns på saldot i sitt personliga konto.

9.2. Uttag av medel görs genom att Användarfotografen anger sina uppgifter, nämligen: kortnummer, fullständigt namn, beloppet som ska tas ut, i ett särskilt formulär på webbplatsen.

9.3. Minsta belopp för uttag av medel från saldot är 1000 (tusen) hryvnia.

9.4. Uttag av medel görs manuellt av en ekonom genom betalningar från administratörens konto till det konto som anges av Användarfotografen enligt punkt 9.2 i detta Avtal.

9.5. Uttag av medel görs inom 48 (fyrtioåtta) timmar.

9.6. Webbplatsens administration ansvarar inte för försenad uttagning om sådana förseningar orsakas av banken eller betalningssystemen.

9.7. En provision tas ut för uttag av medel från saldot av Användarfotografen, beroende på betalningssystemet till vilket uttag görs.

9.8. Webbplatsens administration tar ut en provision på 20% (tjugo procent) för varje uttag av medel från saldot av Användarfotografen.

9.9. Uttag av medel stöds av följande betalningssystem: bankkort (VISA, MasterCard). Om kortet är denominera i en annan valuta än uttagsvalutan, görs växlingen till bankens växelkurs.

**10. Begränsning av Webbplatsadministrationens ansvar**

10.1. Webbplatsens administration ansvarar inte för några fel, skrivfel eller felaktigheter som kan hittas i material som finns på denna Webbplats. Webbplatsens administration vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten i den information som presenteras på Webbplatsen.

10.2. Informationen på Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och kan när som helst bli föråldrad. Webbplatsens administration ansvarar inte för att få föråldrad information från Webbplatsen, samt för Användarens oförmåga att få uppdateringar av den lagrade informationen på Webbplatsen.

10.3. Webbplatsens administration ansvarar inte för uttalanden och åsikter från besökare på webbplatsen, lämnade i form av kommentarer eller recensioner. Webbplatsens administrations åsikter kan skilja sig från författarnas åsikter och ståndpunkter i recensioner och kommentarer. Samtidigt vidtar Webbplatsens administration alla möjliga åtgärder för att förhindra publicering av meddelanden som bryter mot gällande lagar eller moraliska normer.

10.4. Webbplatsens administration ansvarar inte för möjliga olagliga handlingar av Användare gentemot tredje part eller av tredje part gentemot Användare.

10.5. Webbplatsens administration ansvarar inte för uttalanden av Användaren gjorda eller publicerade på Webbplatsen.

10.6. Webbplatsens administration ansvarar inte för förluster, förluster eller kostnader (verkliga eller potentiella) som uppstått i samband med denna Webbplats, dess användning eller oförmåga att använda den.

10.7. Webbplatsens administration ansvarar inte för förlusten av möjligheten för Användare att få tillgång till sitt konto - användarkonto på Webbplatsen.

10.8. Webbplatsens administration ansvarar inte för ofullständig, felaktig, felaktig information från Användaren vid skapandet av användarkonto.

10.9. Vid problem med användningen av Webbplatsen, oenighet med specifika avsnitt av Användaravtalet eller mottagande av falsk information från tredje part eller förolämpande information, annan oacceptabel information, vänligen kontakta Webbplatsens administration så att Webbplatsens administration kan analysera och å

tgärda lämpliga brister, begränsa och förhindra mottagandet av oönskad information på Webbplatsen samt vid behov begränsa eller upphöra med att tillhandahålla sina tjänster till någon Användare och kund som avsiktligt bryter mot bestämmelserna i Avtalet och Webbplatsens funktion.

10.10. För ovanstående syften förbehåller sig Webbplatsens administration rätten att radera information publicerad på Webbplatsen och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att avbryta åtkomsten till Webbplatsen för Användare som, enligt Webbplatsens administration, skapar problem med att använda Webbplatsen för andra Användare, eller Användare som bryter mot Avtalets krav.

**11. Giltighet av Avtalet**

11.1. Detta Avtal är ett kontrakt. Webbplatsens administration förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal eller införa ett nytt. Sådana ändringar träder i kraft vid tidpunkten för deras publicering på Webbplatsen. Användningen av Webbplatsens material av Användaren efter ändring av Avtalet innebär automatiskt deras godkännande.

11.2. Detta Avtal träder i kraft vid registreringen på Webbplatsen av Användaren och gäller mellan Användaren och Företaget under hela tiden för Användarens användning av Webbplatsen.

11.3. Webbplatsen är ett objekt för immateriell äganderätt som tillhör Webbplatsens administration. Alla exklusiva immateriella rättigheter till webbplatsen tillhör Webbplatsens administration. Användningen av Webbplatsen av Användare är möjlig strikt inom ramen för Avtalet och immateriella rättigheter.

11.4. Alla varumärken och namn som nämns i material på denna Webbplats tillhör deras respektive ägare.

11.5. Användaren samtycker till att inte reproducera, upprepa, kopiera någon del av Webbplatsen, förutom när sådant tillstånd har beviljats av Webbplatsens administration.

11.6. Detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med lagar. Frågor som inte regleras av Avtalet löses i enlighet med lagar.

**12. Sekretessavtal**

12.1. Insamling, användning och avslöjande av information som kan betraktas som konfidentiell utförs enligt Sekretessavtalet.

12.2. Genom att acceptera villkoren i detta Avtal eller besöka sidorna på webbplatsen samtycker besökaren automatiskt till villkoren i Sekretessavtalet angående användningen av personliga och icke-personliga konfidentiella uppgifter.

12.3. Insamling, lagring, användning, bearbetning och avslöjande av information som erhållits av Webbplatsens administration till följd av besök på webbplatser av en fysisk person (besökare eller användare) och/eller ifyllning av registreringsformulär, inklusive personuppgifter om användare, utförs av Webbplatsens administration i enlighet med ukrainsk lag. Den fysiska personen (besökare eller användare) förstår och samtycker till att dennes personuppgifter samlas in och bearbetas av Webbplatsens administration i den utsträckning och för de ändamål som anges i Användaravtalets villkor, Sekretessavtalet i enlighet med ukrainsk lag; förbinder sig att informera Webbplatsens administration skriftligt om ändringar av dennes personuppgifter.

**Skydd av personuppgifter**

Kära Användare, genom att registrera dig på vår webbplats eller använda olika tjänster på vår webbplats som kräver att du anger dina personuppgifter, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med lagen i Ukraina "Om skydd av personuppgifter" och de överenskomna och godkända reglerna. Webbplatsens administration förbehåller sig rätten att använda denna information för marknadsföringsändamål inom ramen för att tillhandahålla tjänster.

**Överenskomna och godkända regler i enlighet med lagen i Ukraina "Om skydd av personuppgifter"**

Användaren, genom att registrera sig på webbplatsen photohunter.pro (hädanefter kallad "Webbplatsen"), inklusive att skapa sitt konto och/eller registrera sig som användare av någon av Webbplatsens tjänster, förutsatt att de relevanta handlingarna utförs under hans verkliga och korrekta namn (inte fiktiva), samtycker till att Webbplatsens ägare behandlar Användarens personuppgifter (fullständigt namn, kön, ålder, bostadsort, födelsedatum och -plats, kontaktuppgifter om sådan information lämnas och under förutsättning att sådan information är sann och giltig).

Användaren samtycker till att Webbplatsens ägare utför åtgärder i ett informationssystem (automatiserat system) och/eller i register över personuppgifter som är kopplade till insamling, registrering, ackumulering, lagring, anpassning, förändring, uppdatering, användning och spridning (implementering, överföring), anonymisering, förstöring av motsvarande personuppgifter och uppgifter om Användaren som fysisk person. Användaren ger också Webbplatsens ägare rätt att efter eget gottfinnande bestämma hur Användarens personuppgifter ska användas (inklusive hur Användarens personuppgifter används av Webbplatsens ägares anställda i enlighet med deras professionella eller tjänste- eller arbetsuppgifter), skyddsmetoder, spridningsmetoder, metoder för åtkomst till databaser och metoder för överföring av rätten att behandla personuppgifter till andra subjekt av förhållanden som är relaterade till personuppgifter. Användaren ger dessa rättigheter till Webbplatsens ägare i syfte att uppfylla de krav som anges i de gällande lagarna om skydd av personuppgifter.

**Ytterligare punkter:**

**Juridisk adress:**
Enskild näringsidkare Alla Adolfovna Yukhimovych, EDRPOU-kod 2163025926, 02232, Kiev, Mykola Zakrevskyi-gatan 57, lägenhet 126.

**Priser för fotografier:**
Priserna för fotografier på webbplatsen varierar och fastställs i förväg av fotografen. Användarfotografen informerar kunden om priset för fotografierna och fastställer själv priset vid uppladdning från 10 hryvnia per fotografi upp till det belopp han anser lämpligt.

0
0
0